Jelen Általános szerződési feltételek a későbbi előírások hangzásában érvényes 513/1991 sz. törvény, Kereskedelmi Törvénykönyv (a továbbiakban csak „Kereskedelmi Törvénykönyv“) 273 sz.§-a és következők rendelkezéseinek értelmében lettek kiadva, és a vevő és eladó közötti viszonyokat szabályozzák áruk, főként tehergépkocsikhoz tartozó pótalkatrészek értékesítésével kapcsolatban, illetve szolgáltatásnyújtással kapcsolatban a FerMi s.r.o., székhely S. H. Vajanského 43, 940 79 Érsekújvár, Cégjegyzékszám: 43 991 068, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg: Sro, betétlap száma: 21614/N (a továbbiakban csak „Eladó“) és üzleti partnerei között (a továbbiakban csak „Vevő").

I. Alapvető rendelkezések  

 1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban csak „ÁSZF“) az Eladó és Vevő (a továbbiakban együttesen szintén mint „Szerződő felek“ vagy külön-külön mint „Szerződő fél“) közötti viszonyokat szabályozzák áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás terén az Eladó és Vevő között.
 2. Eladó az ÁSZF időszakos módosítására jogosult. Eladó köteles megfelelő módon közzétenni az ÁSZF módosításainak és kiegészítéseinek hangzását a saját értékesítési helyén, ill. a honlapján is: www.fermisro.sk.
 3. Az Eladó és Vevő közötti - aki fogyasztó a későbbi előírások hangzásában érvényes 40/1964 sz. törvény, Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban csak „Polgári Törvénykönyv“) 52.sz.§-a, (4) bekezdése rendelkezéseinek értelmében – jelen ÁSZF, illetve Eladó és Vevő között megkötött adás-vételi szerződés által sem szabályozott jogviszonyok főként a 250/2007 számú a fogyasztók védelméről és a későbbi előírások hangzásában érvényes Szlovák Nemzeti Tanács szabálysértésről szóló 372/1990 sz.törvény módosításáról szóló törvény (a továbbiakban csak „A fogyasztók védelméről szóló törvény“) vonatkozó rendelkezései által, illetve a Polgári Törvénykönyv által szabályozandók, amelyek jelen ÁSZF előtt előnyt élveznek.
 4. Az Eladó és olyan Vevő közötti jogviszonyok, aki nem fogyasztó a Polgári Törvénykönyv 52.sz.§-a, (4) bekezdése értelmében, amelyeket jelen ÁSZF, sem az Eladó és Vevő között megkötött adás-vételi szerződés kimondottan nem szabályoz, főként a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései által szabályozandók.
 5. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó üzleti kínálatában szereplő áru megvásárlásával az Eladótól Vevőnek nem keletkezik semmilyen joga az Eladó vagy harmadik személyek védjegyeinek, üzleti neveinek, vállalati logóinak vagy szabadalmainak használatára, amennyiben az adott esetben ez külön szerződés által nincs kimondottan másként megegyezve.
 6. Vevő a megrendelés leadásával igazolja, hogy megismerte ezeket az ÁSZF feltételeket, amelyek elválaszthatatlan részét a panaszkezelési rend képezi, és hogy beleegyezik ezek tartalmába. Vevő megfelelő módon volt tájékoztatva jelen ÁSZF-fel kapcsolatban a megrendelés teljesítése előtt, és lehetősége van ezekkel megismerkedni.

II. Alapfogalmak értelmezése 

Az Eladó és Vevő közötti jogviszonyok szabályozásának céljaira az alább rögzített definíciók alkalmazandóak a mellettük feltüntetett értelemben, amennyiben Szerződő felek a szerződésben ezt másként nem rögzítik. Ezek a fogalmak az adott meghatározott fogalom egyes és többes számára is egyformán érvényesek:

 1. Eladó

  FerMi s.r.o., Cégjegyzékszám: 43 991 068, székhely: S. H. Vajanského 43, 940 79 Érsekújvár, kereskedelmi társaság, bejegyezve a Nyitrai Körzeti Bíróság által vezetett Kereskedelmi Regiszterbe, részleg: Sro, betétlap száma: 21614/N, főként tehergépkocsikhoz tartozó pótalkatrészek értékesítésével foglalkozik végfogyasztók, de más vállalkozók számára is.

 2. Felügyeleti szerv

  Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia (SOI))
  Nyitrai kerületi SOI Felügyelőség
  Staničná 9, postafiók 49/A,950 50 Nitra 1
  termékek technikai ellenőrzése és fogyasztóvédelem részleg
  tel. sz.: 037/ 7720 001, 7720 034
  fax sz.: 037/ 7720 024
  e-mail cím: nr@soi.sk

 3. A Vevő fogyasztó vagy vállalkozó.
  Fogyasztó az a magánszemély, aki a szerződéskötésnél és annak teljesítésénél nem saját kereskedelmi vagy más vállalkozói tevékenységének tárgyában jár el. Az üzleti kapcsolat kezdetekor a fogyasztó csak a megrendelés gördülékeny teljesítéséhez szükséges kapcsolati adatait adja át az Eladónak, esetleg más adatokat is, saját igényére. Vállalkozó minden természetes vagy jogi személy, aki nem Fogyasztó. Vállalkozó főként:
  • kereskedelmi regiszterbe bejegyzett személy (főként üzleti társaságok és szövetkezetek);
  • vállalkozói engedély alapján vállalkozó személy (vállalkozók regiszterébe bejegyzett magánvállalkozó);
  • sajátos előírások, nem vállalkozói engedély alapján vállalkozó személy (például ügyvédek, stb.)
  • mezőgazdasági termelést folytató személy, aki sajátos előírás alapján van nyilvántartva.
 4. Áru – Eladó által kínált árut és szolgáltatásokat jelent.
 5. Áru értéke – az Áru vételára ÁFA nélkül feltüntetve. Amennyiben ez nincs másként megegyezve, az Áru értéke nem tartalmazza az Áru csomagolási és szállítási költségeit.
 6. Speciális áru – megrendelésre szállított Áru, amely általában nincs raktáron, és darabszámonként a Vevő kimondott igénye alapján van megrendelve, amennyiben Eladó képes Vevő részére bebiztosítani ezt az Árut.

III. Megrendelőlap, szerződéskötés és szerződéstől való elállás 

 1. Vevő Eladó által elfogadott megrendelése érvényességének feltétele az Eladó által megkövetelt összes adat és kikötés valós és teljes feltüntetése a megrendelés teljesítésénél (tehát VIN szám, gyártás éve, a jármű alváz száma vagy egyéb, a járművel kapcsolatos adat).
 2. Az összes elfogadott megrendelés adás-vételi szerződés javaslataként és mindkét Szerződő fél számára kötelező jellegűként van kezelve. Az Áru megrendelésének átvétele után Eladó haladéktalanul értesíti Vevőt az adás-vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadásáról vagy elvetéséről (elektronikus megrendelés esetén visszaigazoló e-mail által a válasz feltüntetésével), az adott Áru elérhetőségének függvényében; Eladó figyelmezteti Vevőt arról, hogy az adott Áru készleten van-e az Eladónál, vagy Speciális áruról van szó, amelyet darabonként kell megrendelni a beszállítótól. Eladó legkésőbb a szerződéskötésre irányuló javaslattal kapcsolatos értesítés pillanatában köteles tájékoztatni a Vevőt erről a tényről. Eladó telefonon / e-mailben előzetesen igazolja Vevőnek az árat és a szállítás időpontját. Amennyiben a Vevő fogyasztó, ilyen Speciális áru esetében előzetesen kell őt tájékoztatni arról a tényről, hogy megrendelésre leszállított Áruról van szó, egyben a Szerződő felek közötti szerződéskötés az Eladó ajánlatának pontosítása pillanatában történik meg.
 3. A fogyasztó Vevőt még a megrendelés teljesítése előtt értesíteni kell az Áru teljes áráról, beleértve az ÁFA-t és az összes egyéb díjat is, valamint az ajánlat vagy ár érvényességére vonatkozó tényt is.
 4. Az adás-vételi szerződés megkötésének pillanata a vonatkozó javaslat hatályba lépésének pillanata. A megkötött szerződést (ide értve a megegyezett árat is) csak mindkét Szerződő fél megállapodása vagy törvényes okok alapján lehet módosítani vagy megszüntetni.
 5. Eladó fenntartja a jogot, hogy előleget kérjen az Áru értékére, mégpedig az árának 100%-a összegéig, főként Speciális áru vagy olyan Áru megrendelése esetén, amelynél a beszállító követeli az előleg megfizetését. Ilyen esetben az Áru csak a megkövetelt előleg megfizetése pillanatában tekintendő megrendeltnek.
 6. Eladó jogosult részlegesen is teljesíteni a szerződés tárgyát, és a Vevő köteles átvenni a szerződés tárgyának részleges teljesítését.
 7. A szerződéssel kapcsolatos viszonyok és esetleges viták kizárólag a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai alapján szabályozandók, ezeket a Szlovák Köztársaság bíróságai döntik el.
 8. Az ÁSZF szlovák nyelven készült. Az ÁSZF angol nyelven is történő kidolgozása esetén jelen ÁSZF szlovák nyelvi változata bármilyen eltérések esetén előnyt élvez. Hasonló szabályok érvényesek a panaszkezelési rend és a szerződés vonatkozásában is.
 9. Az Eladó megőrzi a megkötött szerződést annak sikeres teljesítése érdekében, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik nem érintett személyek számára.
 10. A megrendelés teljesítésének érdekében igénybe vett távkommunikációs eszközök (telefon, internet, stb.) költségei áltagos szinten alkalmazandók, a Vevő által használt telekommunikációs szolgáltatások díjaitól függenek.
 11. A Vevő és Eladó jogosult elállni a szerződéstől, a jogszabályban rögzített okokból. A jogszabályban rögzített okok mellett a Szerződő felek kizárólag az alábbi feltételek alapján állhatnak el a szerződéstől:
  • Eladónak jogában áll törölni a megrendelést – elállni a szerződéstől, amennyiben a készletek eladása vagy az Áru elérhetetlensége miatt nem képes a jelen ÁSZF-ben meghatározott időn belül vagy a megegyezett áron leszállítani az Árut a Vevőnek, amennyiben Vevővel pótteljesítésben nem egyezik meg. Telefonon vagy e-mailben értesíti Vevőt a megrendelés törléséről. Amennyiben Vevő már kifizette az Áru értékét, vagy annak egy részét, ezt az összeget a megrendelés törlésétől számított 15 napon belül vissza kell fizetni banki átutalás formájában az általa megadott bankszámlaszámra, amennyiben Szerződő felek nem egyeznek meg másként.
  • Vevőnek kizárólag az Eladó jogosult alkalmazottjával történt előzetes megegyezés alapján áll jogában visszaküldeni az Árut – elállni a szerződéstől bármilyen ok megadása nélkül, mégpedig 2 nappal az Áru átvétele után, és csak abban az esetben, ha a vásárlás tárgya olyan Áru volt, amely Eladó raktárkészletén volt (tehát a vásárlás tárgya nem Speciális áru volt). Amennyiben a vásárlás tárgya beszállítóktól megrendelés alapján rendelt Speciális áru volt, Eladónak jogában áll elutasítani az így visszaküldött Áru átvételét, amennyiben Szerződő felek másként nem egyeznek meg. A megrendelés leadásának pillanatában tájékoztatni kell a Vevőt erről a tényről. A visszáru eredeti állapotú és nem használt kell, hogy legyen.
  • Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése okánál fogva jogosult elállni a szerződéstől; Eladó általi súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó késedelme, amennyiben Eladó a Vevő által meghatározott ésszerű utólagos határidőn belül sem, legkevesebb 21 munkanapon belül sem teljesíti a Szerződésből eredő kötelességeit.
 12. Eladó nem tartozik felelősséggel az Áru késedelmes leszállításából eredő károkért vagy egyéb igényekért, amennyiben ezt a késedelmet az Eladónál vagy annak beszállítójánál fellépő, és azok felelősségét kizáró körülmények okozták.

IV. Tulajdonjog fenntartása 

 1. A vásárlás tárgyával/teljesítéssel kapcsolatos tulajdonjog kizárólag a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. Amennyiben a Vevő fogyasztó, az Áru tulajdonjoga az Áru átvételével száll át a Vevőre.

V. Biztonság és adatvédelem 

 1. Eladó kijelenti, hogy Vevő összes személyes adata bizalmas, ezeket kizárólag a Vevővel megkötött szerződés teljesítésének érdekében használja fel, és ezeket más módon nem hozza nyilvánosságra, harmadik személynek nem adja át, stb., kivéve a megrendelt Áru forgalmazásával vagy fizetési forgalmával kapcsolatos esetet (névvel és szállítási hellyel kapcsolatos értesítés). A megrendelés teljesítése érdekében Vevő által az Eladónak átadott személyes adatokat a Szlovák Köztársaságban érvényes jogszabályokkal összhangban lehet gyűjteni, feldolgozni és tárolni, főként a későbbi előírások hangzásában érvényes, személyes adatok védelméről és bizonyos törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 122/2013 sz. törvény rendelkezéseivel összhangban. Vevő ezáltal beleegyezését adja abba, hogy az adás-vételi szerződés tárgyának teljesítése érdekében Eladó gyűjtse és feldolgozza ezeket a személyes adatokat, mégpedig az ezzel a feldolgozással kapcsolatos beleegyezésének írásos visszavonásáig. Vevőnek jogában áll hozzáférni saját személyes adataihoz, illetve jogában áll ezeket módosítani, ide értve egyéb, az ezekkel az adatokkal kapcsolatos törvényes jogait is.

VI. Nyitva tartás 

Telephely: Viničná 2.sz., 940 64 Érsekújvár, tel.sz.: 0915 287 931
Hétfő – Péntek: 7:30 – 12:00,13:00 – 16:30
Szombat – 8:00 – 12:00 Hotline megrendelések: 0907 999 995
Munkaidőn kívül
Megrendelések fogadása a következő munkanapon történő kiszállításhoz Szlovákia területén: 15:30 óráig.

VII. Árak 

 1. Az összes ár szerződés alapú.
 2. Vevő az Árut az Áru megrendelésekor érvényes áron vásárolja meg.

VIII. Megrendelés 

 1. Az Árut személyesen lehet megrendelni a vállalat székhelyén vagy Eladó bármelyik telephelyén.

IX. Fizetési kondíciók 

 1. Az Áru ellenértékét Vevő az alábbi módokon egyenlítheti ki:
  • készpénzes fizetés az Áru átvételekor az értékesítési helyen
  • előzetesen elvégzett banki átutalás
  • utánvétel az Áru kézbesítésekor (a szállító/futár veszi át a készpénzt a Vevőtől)
  • számla kiegyenlítése 14 napos fizetési határidővel a számla kiállításától számítva.
 2. Az Áru a teljes vételár megfizetéséig Eladó tulajdonában marad. Ez nem érvényes, amennyiben a Vevő fogyasztó.
 3. Vevő kötelezi magát arra, hogy megfizeti a leszállított Áru vételárát, beleértve az esetleges szállítási, csomagolási költségeket és az általános forgalmi adót.
 4. Eladó jogosult a Szerződés tárgyának részleges teljesítését is számlázni, és Vevő az ilyen számlát 14 napos határidővel a számla kiállításától számítva köteles kifizetni.
 5. Amennyiben Vevő késedelembe esik bármelyik számla vagy annak egy részének kifizetésével, Eladó jogosult felfüggeszteni további Áruk szállítását Vevő részére, egészen a Vevő összes esedékes kötelezettségének teljes kifizetéséig, egyben jogosult késedelmi kamatot felszámítani az adós összegből, mégpedig 0,05% összegben a Vevő minden egyes megkezdett késedelmi napja után.
 6. A leszállított Áru vételárának semmilyen részét nem lehet harmadik személyek követeléseiből vagy Vevő saját, Eladóval szembeni követelésének beszámításából fizetni, amennyiben Szerződő felek nem egyeznek meg másként.

X. Szállítási feltételek

 1. Személyes átvétel:
  Az Árut csak a Vevő veheti át. Az adott személy megfelelően köteles igazolni magát, illetve köteles felmutatni az érvényes személyazonossági igazolványát vagy érvényes útlevelét.
 2. Saját futárszolgálat általi kézbesítés – Szlovákia területén:
  Az Árut az Eladó saját futárai által is kézbesítheti Vevőnek. Az Áru ilyen módon történő kézbesítésének feltétele a megrendelés igazolása és annak 15:30 óráig történő kiszámlázza. Eladó garantálja, hogy Szlovákián belül bármilyen helyszínre leszállítja az Árut a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon, amennyiben az adás-vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadásánál ez nem volt másként megegyezve. Eladó saját futárszolgálata által kézbesített küldemények szállítási költségeit Eladó viseli.
 3. Szlovák posta általi kézbesítés – EMS szolgáltatás:
  Az Árut a Szlovák posta – EMS szolgáltatás – által is le lehet szállítani a Vevőnek. A 100 eurót nem meghaladó megrendelés teljes összege esetén 4 euró díj felszámításával, amelyet Vevő visel, 100 eurót meghaladó megrendelés összértéke esetén Eladó viseli a postaköltséget.
 4. Az a Vevő, aki vállalkozó, köteles (annak a Vevőnek, aki fogyasztó, javasolt ez a folyamat) közvetlenül az Áru átvétele után ellenőrizni a futárral együtt a küldemény állapotát (csomagok száma, vállalati logóval ellátott szalag sértetlensége, doboz sérülése) a mellékelt szállítólevél alapján. A Vevő jogosult elutasítani azon küldemény átvételét, amely az adás-vételi szerződéssel nincs összhangban, azzal az okkal, hogy a küldemény nem teljes vagy károsodott. Amennyiben Vevő átveszi a futártól az ilyen károsodott küldeményt, megfelelően egyértelműen szükséges rögzíteni a küldemény károsodását az átadási-átvételi jegyzőkönyvben.
 5. Amennyiben Vevő a küldemény átvétele után fedezi fel a küldemény tartalmának sérülését, Vevő köteles haladéktalanul, viszont legkésőbb 24 órával a küldemény átvétele után kitölteni és a fermi@fermisro.sk e-mail címre megküldeni a küldemény sérüléséről szóló jelentést. .
 6. A hiányos küldeménnyel vagy a küldemény külső sérülésével kapcsolatos utólagos reklamációk Vevőt nem fosztják meg azon jogától, hogy panaszt tegyen az adott küldeménnyel kapcsolatban, viszont Eladónak lehetőséget biztosítanak arra, hogy bebizonyítsa, hogy nem az adás-vételi szerződéssel szembeni eltérésről van szó.
 7. Amennyiben Vevő ok nélkül utasítja el az Eladó által rendben és időben leszállított Áru átvételét, amelyet Vevő rendesen megrendelt, Eladó jogosult kiszámlázni Vevővel szemben az Árunak a leegyeztetett szállítási helyre és onnan az Eladóhoz történt visszaszállításával kapcsolatos költségeket. Amennyiben Vevő nem veszi át rendben és időben a kész teljesítést a Vevőnek felróható okokból, abban az esetben, ha az így nem átvett küldeményt Eladó a leszállítás határidejeként megegyezett naptól számított 10 napot meghaladó ideig kénytelen tárolni, Eladó jogosult tárolási díjat felszámítani a raktározott Áru vételárának 0,5%-a összegében, mégpedig az Áru tárolásának minden egyes, megkezdett napja után is. Ezek a szankciók nem vonatkoznak arra az esetre, amikor az Eladó a Szerződésnek nem megfelelő vagy hibás Árut szállít le.

XI. Szavatossági feltételek

 1. Az Árura vonatkozó szavatossági feltételeket az Eladó Panaszkezelési rendje, illetve a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai szabályozzák. A vételi bizonylat garancialevélként szolgál.

XII. Záró rendelkezések

Ez az ÁSZF 2015.09.04.-től érvényes. Eladó fenntartja a jogot ezen ÁSZF módosítására Vevő előzetes értesítése nélkül. Amennyiben a Vevő fogyasztó, Eladó csak az adás-vételi szerződésben rögzített feltételek betartásával jogosult módosítani jelen ÁSZF-t.Eladó részéről elfogadta: Mgr. František Vadkerti, kereskedelmi igazgató.