Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením § 273 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým náhradných dielov na nákladné automobily a poskytovania služieb medzi spoločnosťou FerMi s.r.o., so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 43 991 068, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N (ďalej len „Predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúci").

I. Základné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“) v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania služieb medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 2. Predávajúci je oprávnený VOP priebežne zmeniť. Znenie zmien a doplnkov VOP je Predávajúci povinný vhodným spôsobom zverejniť vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke www.fermisro.sk.
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Občianskeho zákona, ktoré majú pred týmito VOP prednosť.
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, výslovne neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že kúpou tovarov od Predávajúceho, ktoré sú v jeho obchodnej ponuke, nevznikajú Kupujúcemu žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou výslovne dohodnuté inak.
 6. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že súhlasí s ich obsahom. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

II. Výklad základných pojmov 

Pre účely úpravy právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície v tom zmysle, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ Zmluvnými stranami nebude v zmluve dohodnuté inak. Tieto pojmy budú platiť rovnako pre jednotné, ako aj množné číslo príslušného definovaného pojmu:

 1. Predávajúci

  FerMi s.r.o., IČO: 43 991 068, so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N, zaoberajúcou sa predajom predovšetkým náhradných dielov na nákladné automobily, a to tak konečnému spotrebiteľovi ako aj iným prevádzkovateľom živností.

 2. Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, P.O. Box 49/A,950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 037/ 7720 001, 7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024
  e-mail: nr@soi.sk

 3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne aj ďalšie údaje na svoju žiadosť. Podnikateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom. Podnikateľom sa rozumie najmä:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri (najmä obchodné spoločnosti a družstvá);
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri);
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe osobitných predpisov (napríklad advokáti a pod.)
  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Tovar – tovar znamená tovar a služby poskytované Predávajúcim.
 5. Cena tovaru – je kúpna cena Tovaru uvedená bez DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena Tovaru nezahŕňa náklady na balenie a dopravu Tovaru.
 6. Špeciálny tovar - je Tovar na objednávku, ktorý nie je bežne skladom dostupný a kusovo sa objednáva na základe výslovnej žiadosti Kupujúceho v prípade, ak je Predávajúci schopný zabezpečiť tento Tovar pre Kupujúceho.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 1. Podmienkou platnosti objednávky Kupujúceho prijatej Predávajúcim je pravdivé a úplné uvedenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných Predávajúcim pri realizácii objednávky (t.j. VIN, rok výroby, číslo podvozku automobilu alebo iné údaje o vozidle).
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe Zmluvné strany. Predávajúci oznámi Kupujúcemu prijatie resp. neprijatie návrhu na uzavretie kúpnopredajnej zmluvy hneď pri prevzatí objednávky Tovaru (pri elektronickej objednávke spätným e-mailom s uvedením odpovede) v závislosti od dostupnosti daného Tovaru; Predávajúci upozorní Kupujúceho, či je daný Tovar dostupný skladom u Predávajúceho alebo či ide o Špeciálny tovar, ktorý je nutné kusovo objednať od dodávateľa. O tejto skutočnosti musí byť Kupujúci informovaný Predávajúcim najneskôr pri oznámení o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy. Predávajúci Kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto Špeciálnom tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o Tovar na objednávku, pričom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi oboma Zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany Predávajúceho.
 3. Kupujúci spotrebiteľ musí byť pred vykonaním objednávky oboznámený s celkovou cenou Tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami, ako aj so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 4. K samotnému uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy dochádza okamihom nadobudnutia účinnosti prijatého návrhu. Uzatvorenú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať zálohu na cenu Tovaru, a to až do výšky 100% jeho ceny, najmä v prípade objednávky Špeciálneho tovaru alebo Tovaru, pri ktorom zloženie zálohy vyžaduje dodávateľ. V takomto prípade sa Tovar považuje za objednaný až zložením požadovanej zálohy.
 6. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.
 7. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 8. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia VOP aj v anglickom jazyku bude mať slovenská jazyková verzia týchto VOP v prípade akýchkoľvek rozporov prednosť. Rovnaké pravidlá platia aj pre reklamačný poriadok a zmluvu.
 9. Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám.
 10. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 11. Kupujúci aj Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy zo zákonnom stanovených dôvodov. Okrem zákonom stanovených dôvodov môžu Zmluvné strany odstúpiť od zmluvy iba za nasledujúcich podmienok:
  • Predávajúci má právo zrušiť objednávku – odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v dohodnutej cene, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci už zaplatil cenu Tovaru alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
  • Kupujúci má právo na vrátenie Tovaru - odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu len po predchádzajúcej dohode s oprávneným zamestnancom Predávajúceho v lehote 2 dní od prevzatia Tovaru, a to iba v prípade, ak predmetom kúpy bol Tovar, ktorý mal Predávajúci v skladových zásobách (t.j. predmetom kúpy nebol Špeciálny tovar). V prípade, že predmetom kúpy bol Špeciálny tovar na objednávku od dodávateľov, Predávajúci má právo odmietnuť prijať takto vrátený Tovar, pokiaľ nebude Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Kupujúci musí byť o tej skutočnosti informovaný pri zadávaní objednávky. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave a nepoužitý.
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho; podstatným porušením zmluvy zo strany Predávajúceho sa rozumie omeškania Predávajúceho v prípade, ak si Predávajúci nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim, v trvaní minimálne 21 pracovných dní.
 12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vyskytujúcimi sa u Predávajúceho alebo u jeho dodávateľa.

IV. Výhrada vlastníckeho práva 

 1. Vlastnícke právo k premetu kúpy/plnenia prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. V prípade, ak je Kupujúcim spotrebiteľom, vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru.

V. Bezpečnosť a ochrana informácií 

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného Tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

VI. Otváracia doba 

Prevádzka: Viničná č. 2, 940 64 Nové Zámky, tel.: 0915 287 931
Pondelok - Piatok: 7:30 – 12:00,13:00 – 16:30
Sobota – 8:00 – 12:00 Objednávky cez Hotlinku : 0907 999 995
Mimo pracovnej doby
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR: do 15:30 hod.

VII. Ceny 

 1. Všetky ceny sú zmluvné.
 2. Kupujúci nakupuje Tovar za cenu platnú v čase objednania Tovaru.

VIII. Objednávanie 

 1. Objednávať Tovar je možné osobne na adrese sídla spoločnosti alebo v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho.

IX. Platobné podmienky 

 1. Platba za Tovar môže byť Kupujúcim uskutočnená nasledovnými spôsobmi:
  • v hotovosti pri prevzatí Tovaru na predajni
  • bankovým prevodom vykonaným vopred
  • na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca/kuriér)
  • úhradou faktúry s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom Predávajúceho. To neplatní ak je Kupujúci spotrebiteľom.
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar, vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie a dane z pridanej hodnoty.
 4. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru uhradiť v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 5. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho a súčasne si uplatňovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania Kupujúceho.
 6. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, ktorú má voči Predávajúcemu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

X. Dodacie podmienky

 1. Osobný odber:
  Tovar môže prevziať iba Kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
 2. Dodanie vlastnými kuriérmi - v SR:
  Tovar je možné Kupujúcemu dodať vlastnými kuriérmi Predávajúceho. Podmienkou dodania Tovaru týmto spôsobom je potvrdenie objednávky a jej vyfakturovanie do 15:30 hod.. Predávajúci garantuje doručenie Tovaru kamkoľvek do SR nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky, ak nebolo pri prijatí návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy dohodnuté inak. Náklady na doručenie zásielok prostredníctvom vlastných kuriérov predávajúceho znáša Predávajúci.
 3. Dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty – EMS službou:
  Tovar je možné Kupujúcemu zaslať prostredníctvom slovenskej pošty – EMS službou. Pri celkovej výške objednávky neprevyšujúcej 100 EUR za poplatok 4 Eur, ktorý znáša Kupujúci, pri objednávke v celkovej výške nad 100 Eur poštovné znáša Predávajúci.
 4. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s kuriérom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, a to z dôvodu, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od kuriéra prevezme, je nevyhnutné poškodenie zásielky dostatočne určito spísať v odovzdávacom protokole.
 5. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky Kupujúci zistí po jej prevzatí, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky, vypísať a zaslať zápis o poškodení zásielky na adresu fermi@fermisro.sk.
 6. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 7. V prípade, že Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne a včas dodaný Tovar Predávajúcim, ktorý si Kupujúci riadne objednal, Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady na dopravu Tovaru do dojednaného miesta dodania a náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade riadneho a včasného neprevzatia hotovej zákazky Kupujúcim z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený v prípade, ak skladovania takto neprevzatej zásielky u Predávajúceho je dlhšie ako 10 dní odo dňa dohodnutého ako termín dodania, účtovať si poplatok za skladné vo výške 0,5% z kúpnej ceny skladovaného Tovaru za každý aj začatý deň skladovania Tovaru. Tieto sankcie sa nevzťahujú na prípad, keď Predávajúci dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo vadný Tovar.

XI. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú účinné od 04.09.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade, ak je Kupujúci spotrebiteľom, Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto VOP len za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.Za Predávajúceho schválil Mgr. František Vadkerti, obchodný riaditeľ.