Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.07.2013 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle spoločnosti FerMi s.r.o., so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 43 991 068, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N (ďalej len „Predávajúci“) alebo ako dokument na www.fermisro.sk.


Kupujúcim sa rozumie obchodný partner Predávajúceho (fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzatvoril s Predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k výrobkom, ktoré Predávajúci predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci“).


Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej (ďalej len „Tovar“).


Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).


Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru voči Predávajúcemu (ďalej len „Reklamácia“).

I. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho v prípade uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady Tovaru zo strany Kupujúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru spôsobom, v rozsahu, so záručnou dobou, a obsahom a za podmienok vyplývajúcich pre zodpovedajúcu záruku z tohto Reklamačného poriadku.
 2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho (ďalej len „VOP“). Kupujúci prevzatím Tovaru od Predávajúceho súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. V prípade, že Tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím Tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.
 3. Ako doklad o záruke (záručný list) slúži nákupný doklad (faktúra alebo predajka), ktorý Predávajúci vystavuje Kupujúcemu ku každému zakúpenému Tovaru s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, katalógové číslo ....) (ďalej len „Záručný list“).

II. Dĺžka záruky 

 1. Záručná doba začína plynúťdňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Pri predaji Tovaru Kupujúcemu - spotrebiteľovi je poskytovaná zákonná záruka podľa zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov(ďalej len „zákonná záruka“). V prípade ak je predmetom predaja použitá vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej zákonnej záruke, ktorá však nesmie byť kratšia než 12 mesiacov. U Tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.
 3. Pri predaji Tovaru Kupujúcemu – podnikateľovi na základe zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), je poskytovaná zmluvná záruka, avšak len v prípade, ak je to uvedené na Záručnom liste a v dĺžke uvedenej na Záručnom liste.
 4. Predávajúci môže zákonnú záruku predĺžiť.

III. Záručné podmienky 

 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný) bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s kuriérom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie škatule) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, a to z dôvodu, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od kuriéra prevezme, je nevyhnutné poškodenie zásielky dostatočne určito spísať v odovzdávacom protokole.
 2. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky Kupujúci zistí po jej prevzatí, Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky, vypísať a zaslať zápis o poškodení zásielky na adresu fermi@fermisro.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestorov a sídla a prevádzky Predávajúceho, musia byť doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.
 4. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: FerMi s.r.o., Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky alebo osobne na prevádzke spoločnosti FerMi s.r.o., Viničná č. 2, 940 64 Nové Zámky.
 5. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo osobne doručiť na adresu miesta uplatnenia reklamácie, uvedeného v bode IV. vyššie. Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu Záručného listu, podrobný popis vady uvedený vo vyplnenom reklamačnom protokole a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä korešpondenčnú adresu Kupujúceho, tel.číslo. a emailovú adresu). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady Tovaru.
 6. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný.
 7. Kupujúci je povinný na požiadanie poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri reklamovaní vady, a to najmä vždy v tých prípadoch, keď je reklamovaný Tovar zasielaný na posúdenie výrobcovi. Poskytnutie súčinnosti pri reklamovaní vady spočíva v poskytnutí akýchkoľvek súvisiacich resp. relevantných informácií potrebných k posúdeniu reklamovanej vady, o ktoré Predávajúci resp. výrobca reklamovaného Tovaru požiada (i opakovane). Po dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie.
 8. Kupujúci je povinný pri reklamácii Tovaru preukázať existenciu záruky, a to predložením Záručného listu a v prípade, ak bol v minulosti Tovar reklamovaný, Kupujúci je povinný tiež doložiť doklad o reklamácii Tovaru. Na Záručnom liste musí byť uvedené rovnaké sériové/katalógové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové/katalógové číslo má). Pri strate Záručného listu reklamovaného Tovaru ako aj pri odstránení sériového resp. katalógového čísla, resp. jeho nečitateľnosti zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť v týchto prípadoch nevzniká. To neplatí v prípade Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorý môže existenciu zákonnej záruky preukázať aj iným preukázateľným a nepochybným spôsobom.
 9. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi Predávajúceho neschválenými komponentmi, ktorých funkčnosť nebola Kupujúcim výslovne požadovaná pri zadávaní objednávky.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného montážneho zariadenie, resp. náradia, neodbornou montážou, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a montážou, ktoré sú v rozpore s účelom použitia tovaru.
 11. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia Tovaru vzniknuté:
  • mechanickým poškodením Tovaru
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje)
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia použitiu Tovaru
  • neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar
  • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii priloženej k Tovaru alebo všeobecnými princípmi
  • vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov Tovaru
  • Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď)
  • pri preprave Tovaru (tieto vady Tovaru je nutné riešiť priamo s prepravnou spoločnosťou resp. s kuriérom Predávajúceho); táto výnimka zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahuje na Kupujúceho - spotrebiteľa
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 12. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na vadu písomne uvedenú Kupujúcim v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom poruchy.
 13. Ak sa pri vybavovaní reklamácie zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný Tovar, ale neodborná montáž, nesprávne zaobchádzanie, alebo ak Tovar poškodil Kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude táto oprava Tovaru zo strany Predávajúceho zabezpečená, za podmienok, že Predávajúci je schopný takúto opravu zabezpečiť a účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
 14. V prípade neoprávnenej reklamácie nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie. Akékoľvek náklady Predávajúceho v súvislosti s vybavením reklamácie uplatnenej Kupujúcim - spotrebiteľom, znáša výlučne Predávajúci.
 15. Predávajúci má právo odmietnuť prijať Tovar na reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie Tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie 

Ak je Kupujúci spotrebiteľ:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby táto vada Tovaru bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady Tovaru požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

Ak je Kupujúcim podnikateľ:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, vada Tovaru bude odstránená a Tovar bude opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave zceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo má právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru formou vystavenia dobropisu.

 1. Reklamácie Tovaru Predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu po určení spôsobu reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie Kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná v prípade vybavovanie reklamácie uplatnenej Kupujúcim - podnikateľom.
 2. V prípade reklamácie uplatnenej Kupujúcim - spotrebiteľom platí, že doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového Tovaru.
 3. V prípade reklamácie uplatnenej Kupujúcim – podnikateľom platí, že po vybavení dôvodnej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade nedôvodnej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
 4. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po prijatí reklamácie do dňa vybavenia reklamácie a nie do dňa vyzdvihnutia reklamovaného Tovaru Kupujúcim. O vybavení reklamácie je Kupujúci informovaný e-mailom a telefonicky na tel.č., ktoré uviedol už pri nákupe.
 5. Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane Kupujúci – spotrebiteľ v zákonnej mesačnej lehote, má Kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu vybavenia reklamácie je Predávajúci oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

V. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento Reklamačný poriadok, ako aj práva a povinnosti v tomto Reklamačnom poriadku neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Tento Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.li>

Za spoločnosť FerMi s.r.o., Mgr. František Vadkerti - Obchodný riaditeľ